Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình "