Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo "