Học tập là một việc suốt đời ''

Đoàn viên học sinh trường