Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi "

Gương mặt nhà giáo