Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục "