Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên "